Blog

ABC leasingu

ABC Leasingu

Leasing – na czym polega?

Ta forma finansowania polega na przekazaniu w użytkowanie przez firmę leasingową (leasingodawcę) przedmiotu umowy na rzecz przedsiębiorcy (leasingobiorcy). W zamian leasingobiorca zobowiązuje się do regulowania miesięcznych rat – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to forma finansowania, w przypadku którego:

 • okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji;
 • umowę należy zawrzeć na czas określony;
 • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego;
 • przedsiębiorca może zdecydować się na wykup lub z niego zrezygnować po zakończeniu trwania umowy.

Istota leasingu polega również na tym, że przez cały okres trwania umowy to leasingodawca pozostaje właścicielem użytkowanego sprzętu. Dopiero po wykupie przechodzi on na własność leasingobiorcy.

Leasing operacyjny pozwala także uzyskać wiele korzyści podatkowych:

 • w koszty uzyskania przychodu można wliczyć: opłatę wstępną, całą ratę
 • podatek VAT doliczany jest do każdej raty – leasing traktowany jest jako świadczenie usług.

Na taką formę finansowania często decydują się przedsiębiorcy będący podatnikiem VAT.

Leasing finansowy

Leasing finansowy musi spełniać łącznie trzy zasadnicze warunki:

 • umowa musi zostać zawarta na czas określony;
 • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego;
 • umowa musi zawierać postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca.

W przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wraz z uregulowaniem ostatniej raty leasingowej i po przeniesieniu praw własności staje się on właścicielem użytkowanego przedmiotu bez konieczności dokonywania wykupu.

Z podatkowego punktu widzenia leasing finansowy pozwala na wliczenie w koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych, części odsetkowej raty. Jako że ta forma finansowania traktowana jest jako dostawa towarów, podatek VAT należy uregulować w całości – z góry.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny różni się od pozostałych rodzajów leasingu. W tej formie finansowania przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingowej konkretny środek trwały (np. maszynę przemysłową), a następnie bierze ją w leasing. Otrzymuje więc gotówkę ze sprzedaży, a następnie korzysta ze środka trwałego na podstawie umowy leasingowej. Umowa leasingu zwrotnego może zostać zawarta zarówno w formie leasingu operacyjnego, jak i finansowego.

Kto jest właścicielem przedmiotu leasingu?

Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy jest finansujący.

Co jest kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego?

Kosztem uzyskania przychodów są:

 • w leasingu operacyjnym – wszystkie raty leasingowe ( bez VAT )
 • w leasingu finansowym – część finansowa rat leasingowych ( bez VAT ) i amortyzacja przedmiotu.

Jak ubezpieczany jest przedmiot leasingu?

Korzystający dokonuje ubezpieczenia przedmiotu leasingu na warunkach i w Towarzystwie Ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez  Leasing lub opłaca ubezpieczenie w ratach leasingowych.